Thước khắc

Thước khắc 6 tấc bản lớn
Thước khắc 6 tấc bản lớn
Thước khắc bầu 5 tấc
Thước khắc bầu 5 tấc
Thước khắc 5 tấc bản lớn
Thước khắc 5 tấc bản lớn