Thước cuộn

Thước cuộn con thỏ
Thước cuộn con thỏ
Thước cuộn Akiton lớn
Thước cuộn Akiton lớn
Thước cuộn Aktion nhỏ
Thước cuộn Aktion nhỏ