Thước dây, Thước cuộn

Thước dây
Thước dây
Thước cuộn Đức nhỏ
Thước cuộn Đức nh̔...
Thước cuộn Đức nhỏ
Thước cuộn Đức nh̔...
Thước cuộn Đức lớn
Thước cuộn Đức lớ...
Thước dây
Thước dây